تابستانه صفر درجه به بالا

کیسه خواب میلت MILLET BAIKAL 1100 LONG